Вимоги до подачі звернень/скарг/ претензій

Звернення (скарги/претензії)  можуть подаватись наступним чином:
- усно: телефоном або під час особистого прийому посадовими особами та/або іншими відповідальними особами Товариства, які згідно своїх посадових обов’язків наділені відповідними повноваженнями та реєструється в установленому порядку. Якщо вирішити порушені в усному зверненні (скарзі/претензії)  питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду споживач повідомляється письмово, або усно за вибором споживача;
- письмово: за допомогою поштового зв’язку або з використанням засобів електронного зв’язку.
Звернення (скарга/претензія) може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Звернення може бути подано особисто або передаватися через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.
У зверненні (скарзі/претензії) має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення (скарга/претензія)  повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні (скарзі/претензії)  також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Письмове звернення (скарга/претензія)  без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення (скарги/претензії)  від однієї і тієї ж особи з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.
До звернення (скарги/претензії)  додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду звернення, які після його розгляду повертаються особі.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування