1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
2) копія ситуаційного плану та копія  викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500  або 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів)  замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для  об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;
4) ТЕО (за наявності);
5) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.
У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.
У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:
копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);
копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;
лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.
Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).
Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта).
При цьому, викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 може не вимагатися у випадках:
- будівництва відгалуження до вводу в об’єкт будівництва довжиною до 25 м;
- розташування об’єкту Замовника всередині комплексної будівлі, при цьому приєднання такого об’єкту буде здійснюватись від внутрішніх електричних мереж цієї будівлі (наприклад, окреме приміщення в адміністративній будівлі);
- збільшення величини дозволеної потужності за умови, що це не призведе до зміни схеми живлення електроустановок Замовника.
В усіх інших випадках таке викопіювання із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозованої точки приєднання є обов’язковим.

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування