ПОРЯДОК
облаштування вузла обліку та оформлення паспорту точки розподілу для генеруючої установки приватного домогосподарства, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (далі – Порядок).

1. Загальні положення.

1.1. Даний Порядок розроблений у відповідності до вимог:
1.1.1. Закону України «Про ринок електричної енергії».
1.1.2. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» (далі – Закон).
1.1.3. Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ) затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 зі змінами внесеними постановами НКРЕКП від 18.07.2019 р. № 1525 і від 26.06.2020 р № 1219.
1.1.4. Кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі – ККОЕЕ) затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 311 (у редакції постанови НКРЕКП від 20.03.2020 № 716).
1.1.5. Кодексу систем розподілу (далі – КСР) затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310 (із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП № 2595 від 03.12.2019 та від 24.06.20 р. № 1209).
1.2. Цей Порядок регулює взаємовідносини між індивідуальними побутовими споживачами (далі – споживачами) та оператором системи розподілу (далі – ОСР) в частині встановлення та введення в експлуатацію генеруючих установок приватних домогосподарств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та організації обліку електричної енергії.
1.3. В Порядку терміни вживаються в таких значеннях.
автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) – різновид автоматизованої системи, що складається із засобів вимірювальної техніки, а також з устаткування, що забезпечує збір, обробку, збереження та відображення інформації, засобів зв’язку та синхронізації часу, функціонально об’єднаних для забезпечення комерційного обліку електричної енергії (ККОЕЕ 1.2.1);
альтернативні джерела енергії – відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів (Закон);
вузол обліку електричної енергії (вузол обліку) – сукупність обладнання та засобів вимірювальної техніки, змонтованих та з'єднаних між собою за встановленою схемою для забезпечення вимірювання та обліку електричної енергії в заданій точці вимірювання. До складу вузла обліку можуть входити лічильники електричної енергії, трансформатори струму, трансформатори напруги, устаткування автоматичного відключення чи обмеження потужності, засоби захисту (автоматичні вимикачі або запобіжники), вторинні кола струму і напруги та інші допоміжні засоби (тестові блоки, перетворювачі імпульсів, блоки живлення, обладнання дистанційної передачі даних тощо). Характеристики складових вузла обліку мають бути достатніми для вимірювання електричної енергії із заданою періодичністю та похибкою (ККОЕЕ 1.2.1);
генеруюча установка приватного домогосподарства (далі – генеруюча установка) – комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва електричної енергії, перетвореної з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які встановлені в межах приватного домогосподарства (ПРЕЕ 1.1.2);
договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом – домовленість між споживачем та постачальником універсальних послуг, яка спрямована на врегулювання цивільних прав та обов’язків під час купівлі-продажу за «зеленим» тарифом електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими установками приватного домогосподарства (ПРЕЕ 1.1.2);
дозволена (договірна) потужність – максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь-який час за кожним об’єктом споживача відповідно до умов договору споживача про розподіл (передачу) електричної енергії, набута на підставі виконання договору про приєднання до електричних мереж або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти) (ПРЕЕ 1.1.2);
засоби комерційного обліку електричної енергії (далі – ЗКО) – узагальнена назва засобів, що використовуються для здійснення комерційного обліку електричної енергії (ЗВТ, допоміжне обладнання, засоби та системи збору та обробки результатів вимірювання, формування, збереження та передачі даних комерційного обліку та керування даними тощо) відповідно до ККОЕЕ (ПРЕЕ 1.1.2);
засоби вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) – засоби вимірювань, вимірювальні системи та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об'єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності (ПРЕЕ 1.1.2);
об’єкт побутового споживача – житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування (ПРЕЕ 1.1.2);
приватне домогосподарство – об’єкт індивідуального побутового споживача, який належить до житлового фонду та може складатись із квартири, житлового будинку (частини будинку) та, за наявності електрифікованих споруд, будівель у межах однієї території (прибудинкової/присадибної ділянки житлового будинку), на якому електрична енергія використовується на побутові потреби відповідно до укладеного договору (ПРЕЕ 1.1.2);
побутовий споживач – фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність (ПРЕЕ 1.1.2);
споруда – будівельна система, яка пов’язана із землею, створена з будівельних матеріалів, устаткування та обладнання в результаті виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі призначена для встановлення елементів обладнання об’єктів електроенергетики (генеруючої установки) приватних домогосподарств (ПРЕЕ 1.1.2);
технічна перевірка – виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності ККОЕЕ та відповідним нормативно-технічним документам стану вузла обліку електричної енергії (крім тих його характеристик та властивостей, забезпечення яких покладається на постачальника послуг комерційного обліку) та схеми його підключення, електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки вимірювання, а також з метою виявлення позаоблікових підключень (ПРЕЕ 1.1.2);
інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у ПРРЕЕ.
1.4. Споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, встановлена потужність якої(-их) не перевищує встановлену відповідно до Закону (станом на 1.07.20 року – 30 кВт) та дозволену до споживання відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі – Договір), та підтверджується паспортом точки розподілу (передачі) електричної енергії та має право продавати постачальнику універсальних послуг таку енергію за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством (ПРЕЕ 11.3.1).

 

2. Улаштування вузла обліку.

2.1. Після приєднання генеруючої установки споживач письмово звертається до ОСР із заявою про влаштування вузла обліку генеруючої установки приватного домогосподарства, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (далі – Заява), відповідно до вимог цього Порядку (Додаток 1) (ККОЕЕ 5.7.7).
Разом із Заявою споживач надає ОСР в двох примірниках заповнену за одним із варіантів однолінійну схему підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (далі – схема підключення генеруючої установки), наведених у додатках 2.1, 2.2 до цього Порядку, на якій в обов’язковому порядку зазначається виробник, модель, паспорт обладнання, сертифікат відповідності, номінальна потужність та місце встановлення елементів устаткування. До схеми підключення генеруючої установки додається копія сертифікатів відповідності та паспортів обладнання.
Заявник, який є одним із співвласників об’єкта, що перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності, подає заяву разом з письмовою згодою усіх інших співвласників (ККОЕЕ 5.7.7, ЦКУ 358).
У відповідності до п. 4.1.35 КСР інші співвласники об’єкта, що перебуває у спільній власності втрачають право на встановлення та введення в експлуатацію генеруючи установок.
2.2. Розташовані в межах приватного домогосподарства за однією адресою електроустановки відбору (споживання) та генеруючі електроустановки, до яких мають застосовуватися однакові коефіцієнти «зеленого» тарифу, повинні бути облаштовані одним загальним лічильником, що забезпечує здійснення погодинного обліку відпуску та відбору (споживання) електричної енергії з можливістю дистанційного зчитування показів цього лічильника (п. 5.7.2 ККОЕЕ).
2.3. Для можливості улаштування вузлів обліку для кількох окремих генеруючих установок розташованих в межах приватного домогосподарства за однією адресою співвласникам цього домогосподарства, необхідно провести розподіл (виділ) об’єкту на окремі домогосподарства (частка власника становить 100 %, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зазначено як 1/1), з присвоєнням окремих адрес кожному домоволодінню (листи НКРЕКП, вих. № 19524/20/9-19 від 19.12.2019 року і №18886/20/9-19 від 25.11.2019 року). Допускається облаштування більше одного вузла обліку в межах одного домогосподарства у випадку встановлення генеруючих установок з різними коефіцієнтами «зеленого» тарифу, але з дотриманням вимог щодо загальної потужності генеруючих установок..
2.4. У разі якщо на об'єкті споживача встановлені та введені в експлуатацію генеруючі установки, до яких мають застосовуватися різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, на такому об'єкті має бути забезпечений окремий комерційний облік виробленої електричної енергії за кожною установкою, для якої застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу (ПРРЕЕ 11.3.24).
2.5. Якщо в домогосподарстві за вказаною у Заяві адресою на момент реєстрації Заяви уже було облаштовано вузол обліку генеруючої установки, який належить іншому споживачу, ОСР протягом 3 робочих днів письмово повідомляє споживача про порушення п. 5.7.2 ККОЕЕ і про неможливість надання послуги з облаштування вузла обліку генеруючої установки приватного домогосподарства, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру.
2.6. ОСР здійснює влаштування вузла обліку споживача протягом семи робочих днів з дня оплати споживачем послуг з улаштування вузла обліку (ККОЕЕ п. 5.7.8).
2.7. Для визначення обсягу електричної енергії, відпущеної з мереж приватного домогосподарства побутового споживача, як правило, використовується двонаправлений засіб обліку активної електричної енергії, що обліковує окремо обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії або сальдоване їх значення (ПРРЕЕ п. 11.3.13).
2.8 Установлення (улаштування) вузлів обліку (зокрема проєктування, розробка технічної документації, монтаж тощо), здійснюється ОСР за рахунок споживача як замовника послуги з улаштування вузла обліку (ККОЕЕ 5.6.1).
2.9. Споживач має право самостійно придбати ЗКО, автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення та інше обладнання вузла обліку, що відповідають вимогам ККОЕЕ, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів, та надати їх ОСР (разом із копіями технічних паспортів чи інших документів, що їх замінюють) для встановлення на своєму об'єкті (ККОЕЕ 5.2.11).
2.10. Під час купівлі ЗКО та іншого обладнання вузла обліку споживач повинен керуватися технічними рекомендаціями ОСР щодо їх технічних характеристик (зокрема щодо дистанційного зчитування даних (показів) лічильника, якщо це передбачено проєктними рішеннями) (ККОЕЕ 5.2.11).
2.11. У разі встановлення на об'єкті споживача ЗКО та іншого обладнання вузла обліку, наданих споживачем, з калькуляції з облаштування вузла обліку їх вартість виключається (ККОЕЕ 5.2.11).
2.12. Організація каналів передачі даних, зберігання та обробка інформації здійснюються за рахунок ОСР (ККОЕЕ 5.7.6).
2.13. Введений в експлуатацію вузол обліку опломбовується та приймається до розрахунків за електричну енергію (вводиться в облік) (ККОЕЕ п. 5.2.20).
2.14. Вузол обліку вважається введеним в облік з дати підписання сторонами акта пломбування (ККОЕЕ п. 5.2.20).
2.15. Послуга з введення в облік вузла обліку передбачає проведення технічної перевірки ЗВТ та інших складових вузла обліку, схеми їх підключення, а також пломбування ЗВТ, пристроїв та місць, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин кіл комерційного обліку (ККОЕЕ п. 5.2.23).
2.16. Факт проведення технічної перевірки вузла обліку фіксується в акті технічної перевірки, який повинен, зокрема, містити інформацію про технічні параметри та покази лічильників на момент їх пломбування. Акт технічної перевірки вузла обліку складається у двох примірниках представниками ОСР у присутності споживача або уповноваженої ним особи та підписується ними. Один примірник акта технічної перевірки передається споживачу (ККОЕЕ п. 5.2.26).
2.17. Пломбування не проводиться у разі наявності на ЗВТ ознак порушення цілісності пломб заводу-виробника, ОСР та/або інших ознак стороннього втручання в конструкцію ЗВТ та вузла обліку. При виявленні таких ознак уповноважені представники ОСР вказують в акті технічної перевірки перелік зауважень та відповідні їх обґрунтування (ККОЕЕ п. 5.2.25).
2.18. Факт установлення пломб, а також індикаторів та їх стан має бути зафіксований у присутності споживача (представника споживача) в акті про пломбування. Акт про пломбування підписується представником(ами) ОСР, який (які) брали участь у перевірці, та споживачем або уповноваженим представником споживача (ККОЕЕ п. 5.2.25)
Згідно ч. 3 ст. 237 ЦК України представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи (наказ, вказівка, затверджені посадові повноваження). Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.
Особа споживача/представника повинна бути посвідчена належним чином (документи, що посвідчують особу – паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампу установи, яка видала документ, дату видачі).
2.19. Вузол обліку, що прийнятий в експлуатацію, має бути інформаційно об'єднаний з автоматизованою системою ОСР для зчитування або обміну даними (ККОЕЕ п. 5.2.28).

3. Оформлення паспорту точки розподілу

3.1. Після улаштування чи виконання робіт з реконструкції вузла обліку споживач звертається до ОСР з заявою щодо оформлення (внесення змін) до паспорту точки розподілу (Додаток 2 до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії) у зв’язку із встановлення генеруючої установки (лист від НКРЕКП від 02.07.20 р. № 6772/17.1/7-20).
Заявник, який є одним із співвласників об’єкта, що перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності, подає заяву разом з письмовою згодою усіх інших співвласників (ст. 358 ЦКУ).
У приватному домогосподарстві, що розташоване за однією адресою може бути встановлено генеруючі установки, потужність яких не повинна перевищувати потужність встановлену відповідно до Закону, незалежно від кількості співвласників.
Для можливості встановлення кількох окремих генеруючих установок, потужність яких в сумі перевищує потужність, встановлену відповідно до Закону та укладення окремих Договорів співвласникам одного домогосподарства, необхідно провести розподіл (виділ) об’єкту на окремі домогосподарства (частка власника становить 100 %, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зазначено як 1/1), з присвоєнням окремих адрес кожному домоволодінню (листи НКРЕКП, вих. № 19524/20/9-19 від 19.12.2019 року і №18886/20/9-19 від 25.11.2019 року).
3.2. ОСР, отримавши заяву, безкоштовно протягом 3 робочих днів перевіряє відповідність потужності встановленої у приватному домогосподарстві генеруючої установки (генеруючих установок) дозволеній потужності та наявність/відсутність введених в експлуатацію генеруючих установок за даною адресою (лист від НКРЕКП від 02.07.20 р. № 6772/17.1/7-20).
Представник ОСР здійснює обстеження генеруючої установки та оформляє у двох примірниках акт обстеження генеруючої установки приватного домогосподарства, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (далі – Акт, Додаток 3), один з яких залишається у споживача. В Акті вказується виробник, модель, паспорт обладнання, сертифікат відповідності, номінальна потужність та місця встановлення окремих елементів генеруючої установки та фіксується наявність генерації у мережу. При обстеженні здійснюється фотофіксація паспортної таблички інвертора(ів) та місця встановлення генеруючого обладнання.
3.3. Якщо під час обстеження представником ОСР буде виявлено відсутність змонтованої у приватному домогосподарстві генеруючої установки або неготовність цієї установки до експлуатації за призначенням (відсутність генерації у мережу, невідповідність встановленої потужності генеруючої установки дозволеній до споживання потужності) в Акті вказуються відповідні порушення.
У разі якщо потужність встановленого інверторного устаткування в межах приватного домогосподарства перевищує потужність встановлену відповідно до Закону, або перевищує дозволену до споживання потужність за Договором, а також, якщо в цьому домогосподарстві на момент реєстрації заяви уже була введена в експлуатацію генеруюча установка з встановленою відповідно до Закону потужністю ОСР протягом 3 робочих днів письмово повідомляє споживача про невідповідність параметрів електроустановок п. 4.1.35 КСР і про неможливість оформлення (внесення змін) в паспорт точки розподілу в частині встановлення генеруючих установок.
Дозволена до використання потужність перевіряється згідно паспорту точки розподілу, що являється невід’ємною частиною Договору.
Після усунення зауважень споживач повторно звертається до ОСР із заявою щодо оформлення паспорту точки розподілу.
3.4. За результатами розгляду заяви та у разі відсутності зауважень ОСР протягом 3 робочих днів з дня реєстрації оформляє паспорт точки розподілу (лист від НКРЕКП від 02.07.20 р. № 6772/17.1/7-20).

4. Визначення обсягу виробленої електричної енергії

4.1. Продаж виробленої електричної енергії генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства без приладів обліку електричної енергії не допускається (ПРРЕЕ п. 11.3.12).
4.2. Обсяг відпуску електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств визначається за вирахуванням місячного обсягу відбору (споживання) такими приватними домогосподарствами. Обсяг місячного відбору (споживання) електричної енергії електроустановками приватного домогосподарства визначається як сума обсягів споживання всіма електроустановками в межах приватного домогосподарства згідно з показами ЗКО, установленого(их) у приватному домогосподарстві (ККОЕЕ п. 5.7.4).
4.4. Якщо електрична енергія, що вироблена з альтернативних джерел енергії, відпускається приватним домогосподарством у мережу власника мереж (основного споживача, оператора малої системи розподілу, колективного побутового споживача), який не є ОСР або оператором системи передачі, до обсягу електричної енергії, отриманої таким власником мереж, до яких приєднана електроустановка приватного домогосподарства, додається обсяг відпущеної в його мережу електричної енергії, виробленої такою (такими) генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства (ККОЕЕ п. 11.3.14).
4.5. Знімання показів засобів обліку проводиться за допомогою АСКОЕ ОСР щомісяця першого числа. (п. 11.3.15).
4.6. ОСР не менше ніж один раз на 6 місяців проводить в приватному домогосподарстві контрольний огляд вузла обліку, під час якого оформляє Акт контрольних знімань показів за формою, наведеною в додатку 4, та надає копії заінтересованим сторонам (споживачу, постачальнику універсальних послуг) (ККОЕЕ п. 11.3.16).
4.7. Якщо засіб обліку тимчасово не працює у складі АСКОЕ, контрольне знімання показів засобу обліку проводиться ОСР щомісяця.
У такому разі покази засобу обліку фіксуються ОСР в Акті контрольних знімань показів, який складається у двох примірниках та підписується споживачем і представником ОСР.
ОСР не пізніше наступного дня після оформлення Акта контрольних знімань показів передає його постачальнику універсальних послуг.
Відновлення порушеного вузла обліку здійснюється ОСР протягом 7 робочих днів з дня звернення споживача щодо приведення вузла обліку у стан, придатний для реалізації процедури вимірювань зустрічних перетікань спожитої та виробленої електричної енергії відповідно до узгодженої однолінійної схеми підключення генеруючої установки (генеруючих установок) (ККОЕЕ п. 11.3.17).

5. Обмін інформацією із постачальником універсальних послуг

5.1. Для укладання договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством споживачу повідомляється про необхідність подати постачальнику універсальних послуг наступні документи (ПРРЕЕ п. 11.3.4):

  • Копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (житлову нерухомість). У разі розміщення генеруючих установок у межах земельної ділянки приватного господарства споживач надає документ, яким визначено межі земельної ділянки (паспорт забудови земельної ділянки, технічний паспорт БТІ, правоустановчий документ тощо);
  • Копію паспорта точки розподілу (Додаток 2 до Договору);

5.2. ОСР передає дані комерційного обліку постачальнику універсальних послуг не пізніше другого числа кожного місяця (ПРРЕЕ п. 11.3.15).
5.3. Зміна сторони взаємовідносин за приватним домогосподарством споживача (побутового споживача), у тому числі укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, здійснюється в установленому законодавством порядку без зміни «зеленого» тарифу.
У разі технічного переоснащення генеруючої установки у порядку, встановленому Кодексом системи розподілу, реконструкції вузла обліку електричної енергії у порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку, та внесення відповідних змін до паспорта точки розподілу ОСР повідомляє протягом одного дня постачальника універсальних послуг про таку зміну/зміни та надає копію паспорта точки розподілу/передачі (ПРРЕЕ п. 11.3.8).

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування