Порядок введення в експлуатацію генеруючих установок приватних домогосподарств

Затверджено
Наказом по Товариству
від 04 01 2019 р. № 7

 

ПОРЯДОК
введення в експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії встановлених фізичними особами (населенням) на території приватних домогосподарств (далі – Порядок).

1. Загальні положення.

 

1.1 Даний Порядок розроблений у відповідності до вимог Закону України та «Про ринок електричної енергії», постанови НКРЕ від 25.02.2016р. №229 «Про внесення змін до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств» та діючих «Правил роздрібного ринку електричної енергії», Кодексу комерційного обліку електричної енергії та Кодексу систем розподілу.

1.2 Цей Порядок регулює взаємовідносини між споживачами – фізичними особами (населення) та Оператором системи розподілу в частині встановлення та введення в експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та організації обліку електричної енергії.

1.3 В Порядку терміни вживаються в таких значеннях.

альтернативні джерела енергії – енергія сонячного випромінювання та вітру;
введення в експлуатацію генеруючої установки – дія, що фіксує готовність генеруючої установки до використання за призначенням, яка документально оформлена відповідно до цього Порядку;
встановлена потужність генеруючої установки – номінальна потужність інверторного устаткування генеруючої установки, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки з енергосистемою;
встановлення генеруючої установки монтаж в межах приватного домогосподарства елементів обладнання об’єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії;
вузол обліку – сукупність змонтованих та встановлених на одному щиті або в одній шафі приладів обліку, устаткування живлення кіл обліку (за необхідності), обмеження потужності та загальної комутації;
генеруюча установка приватного домогосподарства (далі – генеруюча установка) – об’єкт електроенергетики, який призначений для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, перебуває у власності чи користуванні побутового споживача та встановлений у межах приватного домогосподарства;
договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом – правочин, який спрямований на врегулювання цивільних прав та обов'язків між побутовим споживачем та постачальником універсальних послуг під час купівлі-продажу за "зеленим" тарифом виробленої електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими установками приватного домогосподарства (далі – Договір);
дозволена до споживання потужність (дозволена потужність) – зазначена у відповідному договорі споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії потужність, яку оператор системи розподілу узгодив з побутовим споживачем, для забезпечення роботи струмоприймачів на об’єкті побутового споживача;
засоби обліку засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності;
об’єкт побутового споживача – житловий будинок (частина будинку), квартира, будівля, що знаходиться за однією адресою та належить одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;
приватне домогосподарство – об’єкт побутового споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб відповідно до укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.
реконструкція (технічне переоснащення) генеруючої установки – перебудова або повторне введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики (генеруючої електроустановки), що передбачає зміну величини встановленої потужності генеруючої установки приватного домогосподарства;
споруда – це будівельна конструкція, яка пов'язана з землею, створена з будівельних матеріалів, устаткування та обладнання;
інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у ПРРЕЕ.

1.4 Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, та має право продавати постачальнику універсальних послуг таку енергію за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством.

 

2. Монтаж та введення в експлуатацію генеруючих установок.

 

2.1 Монтажні роботи по встановленню генеруючої установки та налагодження її роботи організовує споживач.

2.2 Встановлення генеруючої електроустановки приватного домогосподарства здійснюється відповідно до рекомендацій заводів-виробників, визначених у технічній документації (паспортах електричного обладнання), та з дотриманням чинних правил улаштування електроустановок.

2.3 Інверторне устаткування, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки приватного домогосподарства з енергосистемою, не повинно погіршувати параметри якості електричної енергії Оператора системи розподілу.

2.4 Після встановлення або технічного переоснащення генеруючої установки побутовий споживач письмово повідомляє про це Оператора системи розподілу заявою-повідомленням за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в експлуатацію з дати подання (відправлення) заяви-повідомлення.
Разом із заявою-повідомленням побутовий споживач надає Оператору системи розподілу в двох примірниках заповнену за одним із варіантів однолінійну схему підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (далі – схема підключення генеруючої установки), наведених у додатку 2 до цього Порядку, на якій зазначаються фактично встановлені елементи устаткування, їх номінальна потужність та місце встановлення, а також копія документа, яким визначається право власності на користування (оренда, позичка тощо) на об’єкт (приміщення).

2.5 Протягом 3-х робочих днів із моменту отримання заяви-повідомлення та відповідних додатків, до споживача направляються інженер-інспектор і майстер по приладах обліку для обстеження вузла обліку, відповідності схеми підключення генеруючого устаткування, перевірки генеруючої установки та потужності, яка дозволена до використання та наявності генерації, а також визначення обсягу робіт, необхідних для реконструкції чи улаштування вузла обліку.

За результатами обстеження генеруючої установки здійснюється оформлення акту обстеження електроустановок споживача за формою, згідно додатку 3.

2.6 У разі якщо потужність встановленої генеруючої установки перевищує 30 кВт, або перевищує дозволену до споживання потужність за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії Оператор системи розподілу протягом 3 робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про невідповідність параметрів електрустановок п. 4.1.35 Кодексу систем розподілу і про неможливість у подальшому укладення Договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з постачальником універсальних послуг.
Дозволена до використання потужність перевіряється згідно паспорту точки розподілу, що являється невід’ємною частиною договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.
Після усунення зауважень побутовий споживач повторно звертається до Оператора системи розподілу із заявою-повідомленням.

 

3. Улаштування вузла обліку.

 

3.1 Продаж виробленої електричної енергії генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства без приладів обліку електричної енергії не допускається.

3.2 Оператор системи розподілу забезпечує на межі балансової належності приватного домогосподарства улаштування вузла обліку, яким здійснюється вимірювання обсягів електричної енергії, яка відпущена в електричну мережу та яка отримана приватним домогосподарством з електричної мережі, або сальдо перетоків отриманої та відпущеної електричної енергії за календарний місяць, у тому числі за періодами часу протягом доби.

У разі якщо на об'єкті побутового споживача встановлені та введені в експлуатацію генеруючі установки, до яких мають застосовуватися різні коефіцієнти "зеленого" тарифу, на такому об'єкті має бути забезпечений окремий комерційний облік виробленої електричної енергії за кожною установкою, для якої застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу, та окремий комерційний облік електричної енергії, що споживається приватним домогосподарством.

3.3 Для визначення обсягу електричної енергії, відпущеної з мереж приватного домогосподарства побутового споживача, що перевищує місячне споживання електроенергії таким приватним домогосподарством, Оператор системи розподілу використовує двонаправлений засіб обліку активної електричної енергії, що обліковує окремо обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії, а також (опціонально) сальдо між ними.

3.4 Улаштування вузла обліку, зокрема придбання, встановлення та підключення засобу обліку, обладнаного інтерфейсом передачі даних про обсяги та напрями перетоків електричної енергії (у тому числі із вбудованим або зовнішнім модемом GSM зв’язку, який є складовою локального устаткування збору та обробки даних), здійснюється Оператором системи розподілу за рахунок побутового споживача як замовника послуги з улаштування вузла обліку.

Організація каналів передачі даних, зберігання та обробка інформації здійснюються за рахунок Оператора системи розподілу.

3.5 За результатами розгляду заяви-повідомлення та у разі відсутності зауважень Оператор системи розподілу протягом 3 робочих днів надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування вузла обліку.

3.6 Після оплати побутовим споживачем послуг з улаштування вузла обліку Оператор системи розподілу протягом 3 днів у містах та 5 днів у сільській місцевості улаштовує чи виконує реконструкцію вузла обліку.

Після улаштування вузла обліку (засобу обліку) у приватному домогосподарстві Оператор системи розподілу складає акт про збереження пломб та встановлення індикаторів у двох примірниках, один з яких залишається у побутового споживача.

4. Визначення обсягу виробленої електричної енергії

 

4.1 Знімання показів приладів обліку, за допомогою АСКОЕ, проводиться Оператором системи розподілу щомісяця.

4.2 Оператор системи розподілу не менше ніж один раз на 6 місяців має проводити в приватному домогосподарстві контрольне знімання показів засобів обліку.

4.3 У разі якщо вузол обліку тимчасово не працює у складі АСКОЕ Оператора системи розподілу, контрольне знімання показів приладу обліку проводиться Оператором системи розподілу щомісяця.

4.4 Відновлення порушеного обліку (вузла обліку) здійснюється Оператором системи розподілу протягом 5 робочих днів з дня звернення побутового споживача щодо приведення вузла обліку до справного стану.

 

5. Обмін інформацією із постачальником універсальних послуг

5.1 Для укладання договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством споживач надає постачальнику універсальних послуг:

5.1.1 Паспорт точки розподілу (Додаток 2 до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії);

5.1.2 Однолінійну схему підключення генеруючої установки (Додаток 2 даного Положення);

5.1.3 Акт обстеження електроустановки схеми живлення об’єкта споживача (Додаток 3 даного Положення);

5.1.4 Копію заяви-повідомлення (Додаток 1 до Даного положення) з відміткою РЕМ про дату реєстрації.

5.2 Щомісяця, до 3 числа місяця, що настає за розрахунковим Оператор системи розподілу надає фактичні покази вузла обліку постачальнику універсальних послуг

 
Energy Online