Порядок введення в експлуатацію генеруючих установок приватних домогосподарств

Затверджено
Наказом по Товариству
від 29 09 2016 р. № 182

 

ПОРЯДОК
введення в експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії встановлених фізичними особами (населенням) на території приватних домогосподарств, продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію. (далі-Порядок).

 1. Загальні положення.
  1. Даний Порядок розроблений у відповідності до вимог Закону України «Про електроенергетику», постанови НКРЕ від 25.02.2016р. №229 «Про внесення змін до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств» та діючих «Правил користування електричною енергією для населення».
  2. Цей Порядок регулює взаємовідносини між споживачами – фізичними особами (населення) та енергопостачальною організацією в частині встановлення та введення в експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, організації обліку електричної енергії та здійснення розрахунків за неї.
  3. В Порядку терміни вживаються в таких значеннях.

альтернативні джерела енергії - енергія сонячного випромінювання та вітру;
введення в експлуатацію генеруючої установки - дія, що фіксує готовність генеруючої установки до використання за призначенням, яка документально оформлена відповідно до цього Порядку;
встановлена потужність генеруючої установки - номінальна потужність інверторного устаткування генеруючої установки, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки з енергосистемою;
встановлення генеруючої установки монтаж в межах приватного домогосподарства елементів обладнання об’єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії;
вузол обліку - сукупність змонтованих та встановлених на одному щиті або в одній шафі приладів обліку, устаткування живлення кіл обліку (за необхідності), обмеження потужності та загальної комутації;
генеруюча установка приватного домогосподарства (далі - генеруюча установка) - об’єкт електроенергетики, який призначений для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, перебуває у власності чи користуванні побутового споживача та встановлений у межах приватного домогосподарства;
договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом - правочин, який спрямований на врегулювання цивільних прав та обов'язків між побутовим споживачем та енергопостачальником під час купівлі-продажу за "зеленим" тарифом виробленої електричної енергії з енергії сонячного випромінювання те/або з енергії вітру генеруючими установками приватного домогосподарства (далі - Договір);
дозволена до споживання потужність (дозволена потужність) - зазначена у відповідному договорі про користування електричною енергією потужність, яку енергопостачальник узгодив з побутовим споживачем, для забезпечення роботи струмоприймачів на об’єкті побутового споживача;
засоби обліку засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності;
об’єкт побутового споживача -  житловий будинок (частина будинку), квартира, будівля, що знаходиться за однією адресою та належить одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;
приватне домогосподарство - об’єкт побутового споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб відповідно до укладеного договору про користування електричною енергією.
реконструкція (технічне переоснащення) генеруючої установки - перебудова або повторне введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики (генеруючої електроустановки), що передбачає зміну величини встановленої потужності генеруючої установки приватного домогосподарства;
споруда - це будівельна конструкція, яка пов'язана з землею, створена з будівельних матеріалів, устаткування та обладнання;
інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у ПКЕЕ.

  1. Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією, та має право продавати енергопостачальнику таку енергію за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством.
  2. Енергопостачальник, на території здійснення ліцензованої діяльності якого розташоване приватне домогосподарство, не має права відмовити побутовому споживачу в купівлі за "зеленим" тарифом електричної енергії, виробленої генеруючою установкою, за умови дотримання споживачем вимог цього Порядку, рекомендацій заводу – виробника та ПУЕ.
 1. Монтаж та введення в експлуатацію генеруючих установок.
  1. Монтажні роботи по встановленню генеруючої установки та налагодження її роботи організовує споживач.
  2. Встановлення генеруючої електроустановки приватного домогосподарства здійснюється відповідно до рекомендацій заводів-виробників, визначених у технічній документації (паспортах електричного обладнання), та з дотриманням чинних правил улаштування електроустановок.
  3. Інверторне устаткування, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки приватного домогосподарства з енергосистемою, не повинно погіршувати параметри якості електричної енергії енергопостачальника.
  4. Після встановлення або технічного переоснащення генеруючої установки побутовий споживач письмово повідомляє про це енергопостачальника заявою-повідомленням за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в експлуатацію з дати подання (відправлення) заяви-повідомлення.
Разом із заявою-повідомленням побутовий споживач надає енергопостачальнику в двох примірниках заповнену за одним із варіантів однолінійну схему підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (далі - схема підключення генеруючої установки), наведених у додатку 2 до цього Порядку, на якій зазначаються фактично встановлені елементи устаткування, їх номінальна потужність та місце встановлення.

  1. Протягом 3-х робочих днів із моменту отримання заяви-повідомлення, до споживача направляються інженер-інспектор і майстер по приладах обліку для обстеження вузла обліку, відповідності схеми підключення генеруючого устаткування, перевірки генеруючої установки та потужності, яка дозволена до використання та наявності генерації, а також визначення обсягу робіт, необхідних для реконструкції чи улаштування вузла обліку.

За результатами обстеження генеруючої установки та здійснюється оформлення акту обстеження електроустановок споживача за формою, згідно додатку №5.
2.7.   У разі якщо встановлена потужність генеруючої установки побутового споживача перевищує дозволену до споживання потужність за договором про користування електричною енергією, енергопостачальник протягом 3 робочих днів письмово повідомляє про відмову в купівлі за "зеленим" тарифом електричної енергії та надає рекомендації про необхідність збільшення дозволеної до споживання потужності.
Дозволена до використання потужність перевіряється за оригіналом договору про користування електричною енергією, підписаного споживачем.
У разі якщо потужність встановленої генеруючої установки перевищує 30 кВт, енергопостачальник протягом 3 робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про відмову в купівлі за "зеленим" тарифом електричної енергії з посиланням на відповідні вимоги Закону України "Про електроенергетику".
Після усунення зауважень побутовий споживач повторно звертається до електропостачальника із заявою-повідомленням.

 1. Улаштування вузла обліку та укладення договору купівлі - продажу.
  1. Продаж виробленої електричної енергії генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства без приладів обліку електричної енергії не допускається.
  2. Енергопостачальник забезпечує на межі балансової належності приватного домогосподарства улаштування вузла обліку, яким здійснюється вимірювання обсягів електричної енергії, яка відпущена в електричну мережу та яка отримана приватним домогосподарством з електричної мережі, або сальдо перетоків отриманої та відпущеної електричної енергії за календарний місяць, у тому числі за періодами часу протягом доби.

У разі якщо на об'єкті побутового споживача встановлені та введені в експлуатацію генеруючі установки, до яких мають застосовуватися різні коефіцієнти "зеленого" тарифу, на такому об'єкті має бути забезпечений окремий комерційний облік виробленої електричної енергії за кожною установкою, для якої застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу, та окремий комерційний облік електричної енергії, що споживається приватним домогосподарством.

  1. Для визначення обсягу електричної енергії, відпущеної з мереж приватного домогосподарства побутового споживача, що перевищує місячне споживання електроенергії таким приватним домогосподарством, електропостачальник використовує двонаправлений засіб обліку активної електричної енергії, що обліковує окремо обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії, а також (опціонально) сальдо між ними.
  2. Улаштування вузла обліку, зокрема придбання, встановлення та підключення засобу обліку, обладнаного інтерфейсом передачі даних про обсяги та напрями перетоків електричної енергії (у тому числі із вбудованим або зовнішнім модемом GSM зв’язку, який є складовою локального устаткування збору та обробки даних), здійснюється електропостачальником за рахунок побутового споживача як замовника послуги з улаштування вузла обліку.

Організація каналів передачі даних, зберігання та обробка інформації здійснюються за рахунок електропостачальника.

  1. За результатами розгляду заяви-повідомлення та у разі відсутності зауважень електропостачальник протягом 3 робочих днів надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування вузла обліку.
  2. Після оплати побутовим споживачем послуг з улаштування вузла обліку електропостачальник протягом 3 днів у містах та 5 днів у сільській місцевості улаштовує чи виконує реконструкцію вузла обліку.

Після улаштування вузла обліку (засобу обліку) у приватному домогосподарстві електропостачальник складає акт про збереження пломб та встановлення індикаторів у двох примірниках, один з яких залишається у побутового споживача.

  1. Під час улаштування вузла обліку (засобу обліку) представники електропостачальника надають у двох примірниках для ознайомлення та підписання побутовому споживачу підготовлений та підписаний відповідальною особою електропостачальника Договір купівлі-продажу.

Форма Договору, приведена у додатку №4 до даного Порядку.
Після підписання побутовий споживач повертає електропостачальнику один примірник Договору купівлі - продажу з додатками до нього.

  1. Оригінал повністю оформленого та підписаного сторонами Договору купівлі – продажу зберігається в РЕМ із всією документацією даного споживача.

При підписанні Договору про купівлю - продаж електричної енергії в обов’язковому порядку необхідно оформляти картку обліку за формою, згідно додатку №4а із візами посадових осіб району електричних мереж:
- заступника начальника РЕМ з енергозбуту;
- майстра(по приладах обліку);
- інженера- інспектора;
- юрисконсульта.
Разом із копією Договору та карткою обліку до відділу збуту електроенергії надаються  копія паспорту та ідентифікаційного номера власника генеруючої установки, із яким укладено Договір.
У випадку, коли власник поточного рахунку, відкритого в установі Банку для отримання від Енергопостачальника плати за придбану електроенергію, не є власником генеруючої установки, то додатково надаються копія паспорту та ідентифікаційного номера власника цього рахунку та довіреність від власника генеруючої установки.

 

 1. Визначення обсягу виробленої електричної енергії
  1. Знімання показів приладів обліку, за допомогою АСКОЕ, проводиться енергопостачальником щомісяця. Побутовий споживач має право контролювати правильність знімання показів засобів обліку та оформлення платіжних документів електропостачальником.
  2. Енергопостачальник щомісяця не пізніше 10 числа місяця наступного за розрахунковим, надає побутовому споживачу звіт  про покази приладів обліку, обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за підписом уповноваженої посадової особи енергопостачальника та за формою, згідно додатку № 3 до цього Порядку.
  3. Електропостачальник не менше ніж один раз на 6 місяців має проводити в приватному домогосподарстві контрольне знімання показів засобів обліку.

Під час контрольного знімання показів сторонами оформлюється акт прийому - передачі товару (електричної енергії) за формою, наведеною у додатку 6, у двох примірниках, один з яких залишається у побутового споживача, та проводиться звірка отриманої та оплаченої електричної енергії.
За вимогою побутового споживача до акта додається роздруківка показів засобу обліку про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за відповідний календарний місяць.
За результатами звірки обсягів отриманої та оплаченої електричної енергії у разі необхідності проводиться коригування розрахунків.

  1. Дані автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (далі - АСКОЕ) електропостачальника про обсяг електричної енергії, прийнятої з мереж приватного домогосподарства, що здійснює виробництво електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками), що перевищує місячне споживання електроенергії таким приватним домогосподарством, є підставою для проведення розрахунків з побутовим споживачем і врахування електропостачальником даних про обсяг купленої електричної енергії та її вартість під час розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію.
  2. У разі якщо вузол обліку тимчасово не працює у складі АСКОЕ енергопостачальника, контрольне знімання показів приладу обліку проводиться енергопостачальником щомісяця. У цьому разі покази приладу обліку фіксуються енергопостачальником в акті прийому-передачі товару (електричної енергії) за формою, що наведена у додатку 6 до цього Порядку. Акт складається у двох примірниках та підписується побутовим споживачем і енергопостачальником.

Зафіксовані в акті прийому-передачі товару (електричної енергії) покази є підставою для визначення електропостачальником обсягу електричної енергії, купленої у приватного домогосподарства, що здійснює виробництво електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками), який перевищує місячне споживання електроенергії таким приватним домогосподарством у період, коли засіб обліку не працював у складі АСКОЕ електропостачальника, та проведення відповідно до цих даних розрахунків між електропостачальником та побутовим споживачем у приватному домогосподарстві, а також врахування електропостачальником даних про обсяг купленої електричної енергії та її вартість під час розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію.

  1. Відновлення порушеного обліку (вузла обліку) здійснюється енергопостачальником протягом 5 робочих днів з дня звернення побутового споживача щодо приведення вузла обліку до справного стану.

 

 1. Розрахунки за вироблену електричну енергію
  1. Умови та порядок оплати електричної енергії, виробленої генеруючими електроустановками приватних домогосподарств, передбачені цим Порядком, зазначаються в Договорі купівлі - продажу.

Відповідальність за порушення умов та порядку оплати встановлюється Договором купівлі-продажу відповідно до законодавства.

  1. Для проведення розрахунків за електричну енергію, вироблену генеруючою(ими) установкою(ами) приватного домогосподарства, побутовий споживач відкриває у банку поточний рахунок, реквізити якого зазначаються у заяві-повідомленні.
  2. Плату за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, електропостачальник має перераховувати на поточний рахунок побутового споживача відповідно до Договору купівлі-продажу.
  3. Розрахунковим періодом для встановлення енергопостачальнику розміру оплати виробленої електричної енергії генеруючими установками приватного домогосподарства є календарний місяць.
  4. Розрахунок за придбану електричну енергію енергопостачальник здійснює на підставі отриманих ним даних про обсяг відпущеної електричної енергії, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством протягом розрахункового періоду, але не пізніше 15 днів після закінчення розрахункового періоду.
  5. Якщо місячний обсяг споживання електричної енергії приватного домогосподарства перевищує обсяг виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) такого приватного домогосподарства електричної енергії, у такому випадку побутовий споживач має сплатити різницю між спожитою приватним домогосподарством протягом місяця (розрахункового періоду) електричною енергією та відпущеною таким приватним домогосподарством в мережу електричною енергією за тарифом, визначеним у договорі про користування електричною енергією, на підставі виставленого електропостачальником платіжного документа.
  6. Розмір плати за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами, визначається відділом збуту електроенергії та бухгалтерією Товариства на підставі тарифів, встановлених НКРЕКП.
 

Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг