Антикорупційна програма

Антикорупційна програма ВАТ «Тернопільобленерго»

 • Сфера застосування та коло осіб, на які поширюються її положення.
  • Антикорупційна програма ВАТ «Тернопільобленерго» - комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності товариства.
  • Антикорупційна програма розроблена на основі Закону України «Про запобігання корупції», інших  нормативно-правових актів.
  • Антикорупційна програма затверджується наказом товариства за результатами її обговорення з працівниками районів електричних мереж, служб, відділів та інших структурних підрозділів товариства.
  • Відповідальним за виконання Антикорупційної  програми є Уповноважений – це особа, до обов’язків якої віднесені питання виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності товариства, яка призначається керівником товариства.
  • Антикорупційна програма ВАТ «Тернопільобленерго» поширює свою дію на всіх працівників ВАТ «Тернопільобленерго» та застосовується до відносин, пов’язаних зі здійсненням товариством основних видів діяльності постачання та передачі  електричної енергії  та пов’язаних з ними відносин.
  • Терміни, що вживаються в даній Антикорупційній програмі, визначені в Законі України «Про запобігання корупції», інших  нормативно-правових актах.
  • Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього розпорядку товариства, до трудових договорів, а також можуть включатися до інших договорів, які укладаються товариством.
 • Перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності товариства.
  • Основними способами уникнення правопорушення є, в першу чергу, неухильне дотримання працівниками своїх посадових/службових обов’язків, недопущення ситуації, при якій виконання обов’язків поставлено в залежність отримання додаткової вигоди в матеріальній чи нематеріальній формі.
  • До антикорупційних заходів належать:
 • визначення засад загальної спрямованості діяльності товариства  щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та антикорупційної програми;
 • оцінка корупційних ризиків у діяльності товариства, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють;
 • організація усунення виявлених корупційних ризиків, призначення осіб, відповідальних за їх усунення, строки та необхідні ресурси;
 • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження доступу особи до певної інформації;
 • перегляд обсягу службових повноважень особи, переведення особи на іншу посаду, звільнення особи;
 • інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи.
  • Працівникам товариства забороняється:
 • вимагати зайві документи для вчинення дій, які здійснюються відповідно до нормативно-правових актів чи внутрішніх документів,
 • надавати послуги та брати оплату за такі послуги, надання яких не передбачено нормативно-правовими актами чи внутрішніми документами товариства.
  • Уповноважений зобов’язаний негайно і жорстко реагувати на всі випадки та ситуації порушення Антикорупційної програми, допущені працівниками товариства у відносинах між собою, та у відносинах з третіми особами (контрагентами, споживачами, тощо). Уповноважений визначає наявність в таких діяннях ознак можливого чи реального конфлікту інтересів:
 • реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її посадовими (службовими) чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 • потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої посадові (службові) чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
  • Робоче місце Уповноваженого повинно бути матеріально обладнане сейфом для належного захисту інформації, отриманої в ході здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

 

 • Норми професійної етики працівників товариства.
  • Професійна діяльність працівників товариства ґрунтується на:

- верховенстві права та законності;
- конфіденційності;
-  справедливості та об'єктивності;
- професійній честі і гідності, формування довіри до товариства;
- утримання від виконання незаконних рішень чи доручень;
- недопущення конфлікту інтересів;
- компетентності та професіоналізму;
- зразковості поведінки та дисциплінованості.
3.2. Норми професійної етики працівників товариства визначаються Корпоративним стандартом.

 • Права і обов'язки працівників та акціонерів товариства у зв'язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності товариства.
  • Обов’язки працівників та акціонерів товариства:
 • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю товариства;
 • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю товариства;
 • відмовитися від пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси;
 • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності товариства або керівника товариства про: випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю товариства; чи про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками товариства або іншими особами; чи про виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;
 • невідкладно повідомляти про наявність у них будь-яких приватних майнових чи немайнових інтересів, які можуть вплинути на виконання посадових обов’язків та на об'єктивність прийняття ними рішень в процесі виконання трудових обов’язків;
 • не використовувати свої посадові (службові) повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно або кошти в приватних інтересах;
 • утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать законодавству або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;
  • Права працівників та акціонерів товариства:
 • у разі отримання для виконання вказівок чи доручень, які працівник вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам чи інтересам товариства, державним або суспільним інтересам, вона повинна відмовитись від виконання такого рішення,
 • оцінювати на предмет наявності корупційних ознак надані керівництвом вказівки чи доручення та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень,
 • працівник товариства, за поданням уповноваженого, має право бути переведений за власною згодою на інше місце роботи, на посаду із посадовим окладом не нижчим, ніж був у працівника, якщо надана працівником інформація перешкоджає  подальшому перебуванню працівника на займаній посаді, виконанню ним посадових обов’язків, чи несе небезпеку працівнику.
 • отримувати усну чи письмову консультацію з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, пов’язаних з діяльністю товариства,

 

 • Права і обов'язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання і протидію корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності).
  • Уповноважений за запобігання корупції затверджується наказом по товариству.
  • Права Уповноваженого визначаються його посадовою інструкцією, до яких обов’язково відноситься:
 • одержувати інформацію, необхідну для виконання покладених завдань,
 • здійснювати роботу щодо запровадження Антикорупційної програми, організовувати і контролювати стан дотримання Антикорупційної програми,
 • отримувати від осіб, щодо яких потрібно провести перевірку усні та(чи) письмові пояснення,
 • ініціювати проведення службового розслідування щодо отриманої інформації,
 • залучати незалежних експертів, зокрема для проведення аудиту з метою виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності товариства.
  • Обов’язки Уповноваженого визначаються його посадовою інструкцією, до яких обов’язково відноситься:
 • проводити роботу з профілактики корупції,
 • проводити обговорення Антикорупційної програми з працівниками товариства,
 • звітувати перед акціонерами товариства про виконання антикорупційної програми,
 • організовувати  регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності товариства з метою здійснення необхідних антикорупційних заходів,
 • перевіряти стан дотримання антикорупційного захисту (моніторинг),
 • належним чином захищати від нерозголошення інформацію, отриману в ході виконання своїх обов’язків,
 • у разі виявлення корупційного правопорушення – припиняти його,
 • виконувати інші функції і обов’язки, покладені Антикорупційною програмою.
 • Порядок регулярного звітування Уповноваженого перед акціонерами товариства.
  • Уповноважений регулярно звітує перед акціонерами товариства на чергових зборах акціонерів.
  • Спостережна рада товариства може приймати рішення про необхідність додаткового заслуховування звіту Уповноваженого. За таких умов уповноважений зобов’язаний звітувати перед Спостережною радою товариства.

 • Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності товариства, а також оцінки результатів здійснення передбачених заходів.
  • Нагляд та контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюють Уповноважений та керівники відповідних РЕМ, служб, відділів, цехів у відповідних структурних підрозділах.
  • Моніторинг за дотриманням Антикорупційної програми здійснює Уповноважений (постійно) шляхом:
 • організації безпосереднього інспектування дотримання Антикорупційної програми особисто або із залученням інших осіб;
 • проведення бесід з працівниками товариства щодо виявлення та уникнення можливих корупційних ризиків;
 • збору інформації про можливі порушення Антикорупційної програми з боку окремих працівників товариства або підбурення до виконання корупційних правопорушень.
 • Конфіденційність інформації про корупційні правопорушення.
  • Про факти підбурення працівників до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівники товариства, яким стали відомі такі факти, інформують Уповноваженого конфіденційно.
  • Інформація, отримана Уповноваженим в порядку, визначеному п. 8.1 Антикорупційної програми є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом) та обробляється відповідно до Закону України  "Про інформацію".
  • Уповноважений відповідає  за розголошення конфіденційної інформації згідно чинного законодавства.

 • Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.
  • Працівники, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення перебувають під захистом Уповноваженого.
  • За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну таких осіб або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про корупційне або пов’язане із корупцією правопорушенням, до них Уповноваженим можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші заходи, спрямовані на захист від протиправних посягань.
  • Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про корупційне або пов’язане із корупцією правопорушення.
  • Інформація про викривача може бути розголошена лише за згодою особи, крім випадків, встановлених законом.
  • Повідомлення  про корупційне або пов’язане із корупцією правопорушення може бути здійснене працівником без зазначення авторства (анонімно).
  • Повідомлення (анонімне повідомлення) про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, термін розгляду Уповноваженим повідомлення продовжується до тридцяти днів від дня його отримання.
  • У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник товариства вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
 • Інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.
  • Працівники товариства зобов’язані інформувати Уповноваженого про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів невідкладно після виникнення ситуації, що може спричинити корупційні правопорушення:
 • або письмово,
 • або особисто по телефону 25-19-16.
 • або направити повідомлення на електронну скриньку Уповноваженого: sto@toe.te.ua.
 • або зобов’язані вжити організаційних заходів щодо порушення питання перед керівником товариства щодо зміни порядку виконання обов’язків відповідними працівниками, в діях яких можливі ознаки конфлікту інтересів, а за неможливості проведення таких змін  - щодо переведення працівника (за його згодою) на іншу посаду (в інший структурний підрозділ).
  • Уповноважений або керівник товариства, отримавши інформацію про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, зобов’язані невідкладно вжити заходів щодо врегулювання ситуації.

 • Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників товариства з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.
  • При необхідності, за усним клопотанням працівника товариства Уповноважений проводить індивідуальні консультування з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.
  • Індивідуальні консультації, час їх проведення, зміст та  надані працівником рекомендації не підлягають розголошенню.
 • Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.
  • Уповноважений самостійно періодично підвищує свою кваліфікацію у сфері запобігання і протидії корупції шляхом вивчення нормативно-правової бази, що регулює сферу запобігання і протидії корупції,  змін до неї, роз’яснень тощо.

 

 • Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми.
  • Антикорупційна програма є важливим засобом регулювання трудової дисципліни.
  • За порушення положень Антикорупційної програми працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, передбаченої чинним законодавством.
  • Притягнення відбувається в порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.
 • Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань.
  • Заходами реагування є внутрішні розслідування, які організовуються Уповноваженим за призначенням відповідних комісій, до складу яких включається безпосередньо керівник особи, що підозрювана у вчиненні правопорушення.

 

 • Внесення змін до антикорупційної програми.
  • Зміни  в  Антикорупційну програму  вносяться  наказом товариства за результатами їх обговорення з працівниками районів електричних мереж, служб, відділів та інших структурних підрозділів товариства.

Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг