Оголошення про збори акціонерів 25.09.2013р.

Шановні акціонери
відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»!

Повідомляємо вас, що 25 вересня 2013 року скликаються позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» об 11-00 год. за місцезнаходженням товариства:
м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 (актовий зал ВАТ «Тернопільобленерго»).

Порядок денний:

 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» реєстратору, зберігачу або депозитарію.
 2. Про затвердження (схвалення) складу призначеної (обраної) реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» та затвердження (схвалення) результатів реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Теропільобленерго».
 3. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
 4. Обрання  Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
 5. Затвердження порядку (регламенту) проведення  позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
 6. Зміна послідовності розгляду питань, внесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
 7. Звіт Виконавчого органу ВАТ «Тернопільобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства» за 2000-2012 роки, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
 8. Звіт    Спостережної ради  Товариства про роботу за 2000-2012 роки.
 9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2000-2012 роки.
 10. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2000-2012р.р.
 11. Прийняття рішення про  припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради ВАТ «Тернопільобленерго».
 12. Внесення змін до Статуту ВАТ «Тернопільобленерго».
 13. Про зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Тернопільобленерго».
 14. Внесення змін до внутрішніх положень ВАТ «Тернопільобленерго».
 15. Обрання  членів Наглядової ради Товариства.
 16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
 17. Обрання  членів Спостережної ради Товариства.
 18. Обрання  Голови Спостережної ради Товариства.
 19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
 20. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Виконавчого органу Товариства.
 21. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.
 22. Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.
 23. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 24. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 25. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
 26. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться  з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
 27. Затвердження річного звіту Товариства за 2000-2012 роки.
 28. Розподіл  прибутку (покриття збитків) ВАТ «Тернопільобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2000-2012 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
 29. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» з документарної форми на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення випуску акцій  документарної форми на бездокументарну форму існування).
 30. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій  Товариства з документарної форми у бездокументарну форму(рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
 31. Затвердження ПАТ «НДУ» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються, та затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
 32. Визначення зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору із зберігачем на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
 33. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства (акціонерів) та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраного зберігача та ПАТ «НДУ» щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
 34. Встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
 35. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 25.09.2013р. з 9:30 до 10:30 за адресою проведення зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –        24:00 год. 19.09.2013р.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Для ознайомлення із матеріалами щодо порядку денного зборів акціонерів звертатися у робочі дні та години за адресою:  46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2.

Тел. для довідок:  52-70-55, 23-95-55                                              ВАТ «Тернопільобленерго»

Energy Online