Шановні акціонери
відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»!

Повідомляємо вас, що 25 квітня 2013 року скликаються чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» об 10:45 год. за місцезнаходженням товариства:
м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 (актовий зал ВАТ «Тернопільобленерго»).

Порядок денний:

 1. Обрання Лічильної комісії та припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови і Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Звіт Виконавчого органу ВАТ «Тернопільобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства» за 2000-2012 роки, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
 5. Звіт Спостережної ради  Товариства про роботу за 2000-2012 роки.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2000-2012 роки.
 7. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2000-2012р.р.
 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2000-2012 роки.
 9. Розподіл  прибутку (покриття збитків)  ВАТ «Тернопільобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2000-2012 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
 10. Внесення змін до Статуту ВАТ «Тернопільобленерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.
 11. Затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
 12. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» з документарної форми на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення випуску акцій  документарної форми на бездокументарну форму існування).
 13. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про дематеріалізацію  випуску акцій Товариства.
 14. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються, та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
 15. Визначення зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
 16. Встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
 17. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
 18. Прийняття рішення про  припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Товариства.
 19. Прийняття рішення  про обрання  членів Наглядової ради Товариства.
 20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 21. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

 

 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 25.04.2013р. з 9:30 до 10:15 за адресою проведення зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.04.2013р .
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Для ознайомлення із матеріалами щодо порядку денного зборів акціонерів звертатися у робочі дні та години за адресою:  46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2.

Тел. для довідок:  23-95-55, 52-70-55                                              ВАТ «Тернопільобленерго»

Персональний кабінет

Приєднання до електричних мереж

Інформація для споживачів

Користувачі

Державне соціальне страхування